Yeovil 2003

Yeovil 2003

Muzeum Fleet Air Arm v britskem Yeovilu v roce 2003. Muzeum je zamereno na namorni letectvo minulosti i soucasnosti.